Disclaimer Becam Financieringen

Deze website Becam Financieringen (hierna Becam) is eigendom van Becam B.V.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan jou. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Becam kan er echter niet voor instaan en biedt dan ook geen enkele garantie dat deze informatie juist, volledig, actueel en/of te allen tijde raadpleegbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

Becam kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Becam op enige wijze snelkoppelingen dan wel andere verbindingen te maken met de website van Becam B.V.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Becam B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Becam B.V.

De informatie op de website is specifiek bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Informatie kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door of namens Becam.

Privacy verklaring Becam

Via het contact dat je met Becam B.V. hebt, met name door middel van de websites www.Becam.nl, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Becam acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • op jouw verzoek inzage geven in de over jouw verzamelde persoonsgegevens en op verzoek jouw gegevens corrigeren of verwijderen.

Doeleinden verwerking

Becam verwerkt jouw persoonsgegevens voor precontractuele maatregelen zoals het verwerken van je aanvraag en het uitbrengen van offertes en voor de uitvoering van overeenkomst(en). Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van relatiebeheer en voor marketingdoeleinden. Met dit laatste wordt bedoeld dat je door of namens Becam benaderd kan worden met gerichte informatie en/of aanbiedingen.

In het kader van de precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst wisselt Becam jouw persoonsgegevens uit met kredietverstrekkers, verzekeraars en eventuele andere bij onze dienstverlening betrokken partners.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Becam zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Becam verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering(en) van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdrachten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. Becam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een van deze derde partijen betreft Google. Op deze pagina kom je meer te weten over hoe Google persoonlijke informatie verwerkt.

Beveiliging

Becam heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er onder andere sprake van toegangscontrole, automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens en beveiliging van netwerk(verbindingen).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Becam maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en via jouw browser (zoals Internet Explorer) op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan onze websites kunnen deze cookies worden herkend. De cookies zijn onder andere bedoeld om algemene bezoekersgegevens vast te leggen en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende categorieën cookies:.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van loginnaam of instellingen.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker. Vrij onschuldig gebruik van tracking cookies is het bekijken waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om jouw ervaring op becam.nl te verbeteren.

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen gebruiken wij Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google biedt zelf een optie om jouw data in te zien en te wijzigen, dat kan hier: https://myaccount.google.com/privacy

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Becam bewaart je persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die Becam over je heeft. Per brief of per e-mail kun je ons verzoeken om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons schriftelijk of per e-mail verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens en/of onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar info@becam.nl of per post naar

Becam Financieringen

Onder de Toren 34

8302 BV   Emmeloord.

Wijzigingen

Becam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.